Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen
vallend onder de Jeugdwet. 

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een
klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of van voor
hen werkzame personen jegens een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders
dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of een pleegouder in het
kader van de verlening van jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering. Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Jeugdwet.
Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over
de geleverde jeugdhulp, de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering
van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Klachtenportaal Zorg voorziet in een zorgvuldige klachtenbehandeling door het creëren van de
mogelijkheid tot herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van
klager en aanbieder en waar nodig op basis van hoor en wederhoor het laten onderzoeken en
beoordelen van klachten. Tevens levert Klachtenportaal Zorg een bijdrage aan het bewaken en
bevorderen van de kwaliteit van zorg door het systematisch verzamelen van klachten en het
signaleren van mogelijke tekortkomingen in zorg.. Het uitgangspunt van Klachtenportaal Zorg is een
vlotte afhandeling van de klacht volgens een vaste procedure, zoals vastgelegd in deze
klachtenregeling. De klachtenbehandeling, zoals neergelegd in deze klachtenregeling, is voor de
klager kosteloos.
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
a. De Wet: De Jeugdwet (Stb.2014, 105)
b. Aanbieder: jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de
Jeugdwet.
c. Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een gedraging van de aanbieder.
d. Gedraging: enig handelen of nalaten van de aanbieder of van voor hen werkzame personen,
alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een klager.
e. Klager: de jeugdige, de ouder, de ouder zonder gezag, de voogd, degene die anders dan als
ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of de pleegouder of een
nabestaande indien de jeugdige, de ouder, de ouder zonder gezag, de voogd, degene die
anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of de
pleegouder is overleden.
f. Aangeklaagde (aanbieder): degene op wie de klacht betrekking heeft.
g. Klachtencommissie Klachtenportaal Zorg: de klachtencommissie die is ingesteld op grond
van artikel 4.2.1. van de Jeugdwet en die is belast met de behandeling van klachten als
bedoeld onder c.
h. Klachtenregeling: Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en
gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet.